شنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۵

بوزون هیگز و جهان عددی

هرگاه ما بتوانیم حالت و رفتار یک بوزون هیگز را در لحظه حساب نمائیم میتوانیم آن بوزون هیگز را خلق نمائیم. در حقیقت اگر ما بتوانم حالات و رفتار همه بوزون های هیگز یک موجودیت را در لحظه پردازش نمائیم میتوانیم آن موجودیت را خلق نمائیم. حال مشکل آنجاست که لحظه تا بی نهایت کوچک میشود پس حالتی میماند که ما محاسبه نکرده باشیم و به همین دلیل است که پردازش بوزون های هیگز یک موجودیت به ما امکان خلق آنرا نمیدهد. حال اگر هم بتوانیم به فرض محاسبات خود را انجام دهیم باز پارادوکسی دیگر باقی خواهد ماند. مقیاس لحظه در جهان ما حاصل دو عدد مفهوم دار در مقیاس ما می باشد که این این دو عدد در ظاهر به هم هیچ ارتباطی ندارند و کاملن تصادفی بنظر میایند. لکن این دو عدد توصیف گر دو لحظه جدا از هم میباشد و دو حالت جدا و تفکیک شده را بیان مینماید. امکان دارد در فاصله میان این دو عدد میلیارد ها میلیارد عدد دیگر قرار گیرند و این موجب میشود که شمارنده میلیاردها میلیارد لحظه نیاز داشته باشد تا عدد دوم را محاسبه نمیاد لکن این عدد برای ما یک لحظه میباشد. شاید به کوچکی یک چشم بر هم زدن. در حقیقت لحظه در مقیاس ما اندازه گیری میشود و بسته به ناظر تفاوت خواهد کرد. برای ناظر در جهان ما که با مقیاس ما کار میکند یک چشم بر هم زدن فاصله کوتاهی از زمان میباشد لکن برای ناظری که از جهانی دیگر به جهان ما نگاه میکند فاصله دو عدد نا مفهوم از یک دیگر میباشد که با میلیارد ها میلیارد عدد دیگر پر شده است. در حقیقت فاصله یک چشم برهم زدن در دنیای ما لحظه ای کوتاه میباشد لکن برای ناظر در دنیای دیگر سالیان سال طول خواهد کشید تا محاسبات مورد نیاز برای بدست آوردن لحظه دوم را انجام دهد. این بدان مفهوم است که سالهای بسیار برای ناظری در جهان دیگر طول خواهد کشید تا دو فاصله چشم بستن و باز کردن ما را مشاهده نماید که تازه مشاهده دو عدد نه مفهوم برای وی حاصل خواهد شد چون مقیاس محاسباتی موجودی از جهانی موازی با ما دارای اختلاف با جهان ما میباشد و بهمن دلیل این اعداد برای موجودی از جهانی موازی جهان ما اعدادی نه مفهوم خواهند بود.

هیچ نظری موجود نیست: